Редакционна колегия

 • Главен редакторДоц. д-р Мариан Върбановфизическа география – хидрология, хидрохимия, водни ресурси, образование
 • Зам. главен редакторДоц. д-р Надежда Илиевагеография на населението и селищата, етническа география, геоурбанистика, обучение по география
 • Членове на Редакционната колегия:
 • Проф. дгн Маргарита Илиеваикономическа и социална география, развитие на отраслите, трансформационни процеси на страните в преход
 • Проф. дгн Георги Алексиевфизическа география, геоморфология, палеогеография, морфоструктурен анализ
 • Проф. дгн Румяна Вацевадистанционни изследвания и ГИС, изследване на защитени територии
 • Проф. д-р Борис Колевикономическа и социална география, политическа география, регионално развитие, туризъм
 • Проф. д-р Чавдар Младеновгеография на населението и селищата, демографско развитие, трудови ресурси
 • Проф. д-р Зоя Матеевафизическа география, рационално природоползване, устойчиво развитие на природната среда, обща климатология (вкл. климатични промени), биоклиматология, рекреационна и медицинска климатология, възобновими енергийни източници
 • Доц. д-р Георги Железовландшафтознание и екология, екосистемни услуги, влажни зони
 • Доц. д-р Цветан Коцевфизическа география, ландшафтна екология, оценка на качеството на природната среда, пространствено моделиране на разпределението на тежките метали в крайречните ландшафти
 • Доц. д-р Емилия Черкезовадистанционни изследвания и ГИС, физическа география – геоморфология и палеoгeография, геоархеология, промени в околната среда, картографиране на природни и антропогенни опасности и рискoве.
 • Географ Иванка Ботевафизическа и социално-икономическа география; стилов редактор