Въведение

Научното списание „Проблеми на географията“ е издание на департамент География (бившия Географски институт) към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ). То е единственото списание в България, в което се публикуват материали на географска тематика. Наследник е на отпечатваната от 1951 г. до 1975 г. поредица „Известия на Географския институт“.

През 2023 г. всички отпечатани досега броеве на „Известия на Географски институт“ и сп. „Проблеми на географията“ са сканирани и поместени на сайта в меню Архив.

Сп. „Проблеми на географията“ се издава в четири книжки годишно, като се публикуват материали на български, английски, руски, френски и немски език. В списанието се поместват статии и студии със строго научен характер, отнасящи се до важни и актуални въпроси на физическата и икономическата география (геоморфология, климатология, хидрологията, ландшафтознание, география на населението, селищата, стопанските отрасли и комплекси, картография, географски аспекти на опазването на околната среда, рационално използване на природните и човешките ресурси, пазара на труда, регионално развитие и планиране и др.). Публикуват се статии с теоретико-методолoгичен характер и статии, представящи резултати от научни и приложни изследвания на български и чуждестранни учени по важни и актуални въпроси от всички клонове на географските науки и близки с тях области от научното познание. Поместват се също и резултати от работата по различни научни проекти, научни съобщения, дискусионни материали.

Редакционната колегия акцентира вниманието си върху публикуването на материали, дискутиращи важни съвременни научни проблеми, които се отнасят до климатичните промени и възможностите на социалните и икономическите системи за адаптиране към тях, върху устойчивото природоползване, развитието на планинските и селските региони, крайбрежните зони, процесите на социално-икономическата трансформация, еврорегионите и др. Особено място ще се отделя и на поместването на научни статии в областта на изключително актуалните и слабо застъпени в други издания проблеми като приложението на геоинформационните технологии за управление и моделиране на промените в околната среда, управлението на риска, мобилността на населението, географски аспекти на функционирането на пазара на труда, развитието на туризма и др. Тези проблематики са водещи в изследванията от учените не само в страната, но и в чужбина.

Всички постъпили материали се рецензират анонимно от двама рецензенти от състава на Редакционната колегия или от Редакционния съвет, състоящ се от видни учени от България и чужбина. При наличието на две различни становища материалът се предоставя на суперрецензент (процедурата по рецензирането подробно е описана в рубриката Етични норми в меню Изисквания към авторите).

Част от илюстративния материал се отпечатва в цветен вариант. Значителен дял от отпечатваните материали са на английски език, което позволява разпространението на списанието чрез международния книгообмен и ползването му в над 35 страни в света (меню „Въведение“, раздел „Политика на списанието“), както и на получаването в замяна на ценни чуждестранни издания.

Представените за публикуване материали в сп. „Проблеми на географията“ са защитени с авторски права. Осигурен е незабавен отворен достъп до съдържанието на списанието (меню „Въведение“, раздел „Политика на списанието“).

От началото на 2020 г. всеки публикуван материал притежава DOI (Digital Object Identifier).

„Проблеми на географията“ може да бъде проследено в следните бази данни: ВИНИТИ (Реферативен журнал); Google Scholar; NEBIS (Швейцария); UBC (Канада); ECONBIZ (Германия); ROAD; WorldCat (the world’s largest library catalog); IGB (International Geographical Bibliography); MIAR – индекс 4.5; COBBIS (BG).

В България сп. „Проблеми на географията“ се разпространява се чрез Български пощи ООД и разпространителна агенция Доби Прес ЕООД.