Изисквания към авторите

Представяне на статиите

  1. Материалите се представят в редакцията на сп. „Проблеми на географията” чрез изпращане по е-mail или на хартиен и/или електронен носител (файлове, създадени с MS Word) в готов вид (текст, анотация, фигури и таблици, литература, резюме), желателно с шрифт Times New Roman 12.
  2. Не е желателно да се публикува серия от статии с общо заглавие и номерирани подзаглавия. Ако се налага разделянето на материала поради надвишаване на обема, се оформят самостоятелни статии.
  3. Обем и оформяне на представените за публикуване материали (виж „Пълен текст“).
  4. Научните статии, научните съобщения, дискусионните материали и материалите от рубрика Докторантски форум се рецензират задължително от член на редколегията или от Международния редакционен съвет.
  5. Отхвърлените статии не се връщат, но първият автор се уведомява.
  6. При отпечатването на списанието се изчитат две коректури, първата от които е задължително да бъде изчетена и подписана от автора (или първия автор, ако са повече от един).