Правилник за издаване

1. Общи положения

Този правилник урежда организацията, структурата, функционирането и списването на сп. „Проблеми на географията” (по-нататък в документа „списанието”), изискванията към авторите и взаимодействието с други институции, имащи отношение към неговото съществуване и отпечатване.

1.1. В списанието се поместват статии с теоретико-методолoгичен характер и статии, представящи резултати от научни и приложни изследвания на български и чуждестранни учени по важни и актуални въпроси от всички клонове на географските науки и близки с тях области от научното познание. По решение на Редколегията се издават и отделни тематични броеве. Публикуват се и научни съобщения, дискусионни материали, отзиви и рецензии.

1.2. Всички материали се рецензират анонимно от двама рецензента. При наличието на две различни мнения материалът се предоставя на суперрецензент.