Редакционна колегия

 • Главен редакторДоц. д-р Мариан Върбановфизическа география – хидрология, хидрохимия, водни ресурси, образование
 • Зам. главен редакторПроф. д-р Надежда Илиевагеография на населението и селищата, етническа география, геоурбанистика, обучение по география
 • Членове на Редакционната колегия:
 • Проф. д-р Георги Железовландшафтознание и екология, екосистемни услуги, влажни зони
 • Доц. д-р Цветан Коцевфизическа география, ландшафтна екология, оценка на качеството на природната среда, пространствено моделиране на разпределението на тежките метали в крайречните ландшафти
 • Доц. д-р Емилия Черкезовадистанционни изследвания и ГИС, физическа география – геоморфология и палеoгeография, геоархеология, промени в околната среда, картографиране на природни и антропогенни опасности и рискoве
 • Проф. д-р Стоян Недковландшафтна екология, екосистемни услуги, ГИС
 • Проф. д-р Петър Ножаровклиматология, климатични промени, замърсяване на атмосферния въздух, статистическо моделиране, опасни метеорологични явления
 • Доц. д-р Десислава Вараджаковатуризъм, география на транспорта, икономическа география
 • Доц. д-р Александра Равначкаикономическа и социална география, регионално развитие, демографско развитие, пазар на труда
 • Доц. д-р Кристина Гърцияновахидрология, хидрохимия, водни ресурси, качество на речните води, опазване на водите, подземни води, законодателство в областта на водите, управление и използване на водните ресурси
 • Доц. д-р Велимира Стояновафизическа география, ландшафтознание, устойчиво развитие на природната среда, ГИС
 • Проф. д-р Емил Гачевфизическа география, геоморфология, хидрология (глациология, лимнология), климатични промени, ландшафтна екология, планински изследвания
 • Географ Иванка Ботевафизическа и социално-икономическа география, стилов редактор