Редакционна колегия

  • Главен редакторДоц. д-р Мариан Върбановфизическа география – хидрология, хидрохимия, водни ресурси, образование
  • Зам. главен редакторПроф. дгн Маргарита Илиеваикономическа и социална география, развитие на отраслите, трансформационни процеси на страните в преход
  • Членове на Редакционната колегия:
  • Проф. дгн Георги Алексиевфизическа география, геоморфология, палеогеография, морфоструктурен анализ
  • Проф. дгн Румяна Вацевадистанционни изследвания и ГИС, изследване на защитени територии
  • Проф. д-р Борис Колевикономическа и социална география, политическа география, регионално развитие, туризъм
  • Проф. д-р Чавдар Младеновгеография на населението и селищата, демографско развитие, трудови ресурси
  • Проф. д-р Зоя Матеевафизическа география, рационално природоползване, устойчиво развитие на природната среда, обща климатология (вкл. климатични промени), биоклиматология, рекреационна и медицинска климатология, възобновими енергийни източници
  • Доц. д-р Георги Железовландшафтознание и екология, екосистемни услуги, влажни зони
  • Географ Иванка Ботевафизическа и социално-икономическа география; стилов редактор