Политика на списанието

Политиката на списание „Проблеми на географията“ е да се публикуват резултати от географски изследвания в страната и чужбина, които позволяват да се обогатят научните познания или да се решат практически проблеми. Целта на Редакционната колегия е да се поместват материали с висока научна стойност, които да бъдат полезни както на читателите от по-тесни и специализирани географски направления, така и на обучаващи се в отделните географски дисциплини и на по-широк кръг ползватели. Приемат се материали, отговарящи на профила на списанието и на изискванията за печат.

Представените за публикуване материали в сп. „Проблеми на географията“ са защитени с авторски права. Осигурен е незабавен отворен достъп до съдържанието на списанието, следвайки принципа, че предоставянето на свободно достъпни научни изследвания подкрепя по-голям глобален обмен на знания.

Отворен достъп при публикуване на списания означава:

 • Директно разпространение на научни резултати онлайн, без ограничения, безплатно за читателите. Авторите запазват авторските права върху своите статии.
 • Документите с отворен достъп могат да се копират, изтеглят и използват, при условие че са точно преписани и са предназначени за нетърговски цели, с категоричното задължение да бъдат отбелязани според изискванията за цитиране на научни публикации.
 • Висока видимост на работата – всеки може да прочете избраната статия безплатно.
 • По-високи коефициенти на цитиране поради по-голяма видимост.
 • Бързо публикуване на материала след приемането му за печат.

Представянето на статия за публикуване в списанието означава, че авторите са съгласни тя да бъде обществено достъпна и разпространена чрез хартиен и електронен носител.

Чрез международен книгообмен списанието се разпространява в следните страни в света:

 1. Universytet Karlovy, Zakladny geograficka knihovna, Prirodovedecke fakulty, Praha, Czech Republic
 2. Academie Serbe des Sciences et des Arts Bibliotheque, Beograd, Republic of Serbia
 3. Sofia University, Library. Bulgaria.
 4. Oesterreichische Geographische Gesellschaft, Wien, Austria
 5. Royal Geographical Society Library, London, England
 6. Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius
 7. Niedersaechsische Staats- und Universitaetsbibliothek, Goettin, Federal Republic of Germany
 8. Universitaet Tuebingen, Geographisches Institut – Bibliothek, Tuebingen, Federal Republic of Germany
 9. Institut fuer Laenderkunde, Geographische Zentral bibliothek, Leipzig, Federal Republic of Germany
 10. Universitaetsbibliothek Potsdam Bibliothek der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, Potsdam, Federal Republic of Germany
 11. Geographische Gesellschaft in Hamburg Bibliothek, Hamburg, Federal Republic of Germany
 12. Croatian Geographaic Society – Zadar, Dept. of Gepgraphy – Faculty of Philosophy, Zadar, Croatia
 13. Hrvatsko geografsko drustvo, Zagreb, Croatia
 14. Universia v Ljubljani, Filosofskь fakultetь Oddelek za geografijo – knjiznica, Ljubljana
 15. Anton Melik Geographical Institute, Slovenian Acad. of Sciences and Arts, Ljubljana
 16. Slovenske muzeum ochrany prirody a jaskyniarstva, Slovakia
 17. Geograficky ustav, Bratislava, Slovakia
 18. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing, People’s Republic of China
 19. МАНУ – Библиотека, Скопие, Република Северна Македониа
 20. The Professional Geographer c/o Alexis Dionne, Washington, USA
 21. The University of California at Berkeley Periodical Check-in Division, Berkeley, USA
 22. Slavic and East European Section University of Washington, Libraries Seattle, Washington, USA
 23. Library of Congress, Germanic & Slavic Div., Southeast Europe Section, Washington, USA
 24. Linda Hall Library Exchange Section, Kansas City, USA
 25. Bibliotheque de Geographie, Paris, France
 26. Societe de Geographie Bibliotheque, Paris, France
 27. The Association of Japanese Geographers C/o Buiding of Academic Societies Center /Gakkai Center/, Tokyo, Japan
 28. Uniwersytet M. Kopernika Biblioteka Glowna, Torun, Poland
 29. Institute of Geography and Spatial Organization – Central Library of Geography and Environment Protection, Warszawa, Poland
 30. Romanian Academy Library Head – International Exchange Department, Bucharest, Romania
 31. Vernadsky Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Ukraine – Exchange Division, Kiev, Ukraine
 32. РАН Сибирское отделение Госд. публ. научн.-техн. библ. Международный обмен, Новосибирск, Россия
 33. РАН – Библиотека Международный книгообмен, Санкт Петербург, Россия
 34. Российская Академия наук ВИНИТИ, Москва, Россия