Въведение

Научното списание „Проблеми на географията” е издание на департамент География (бившия Географски институт) към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ). То е единственото списание в България, в което се публикуват материали на географска тематика. Наследник е на отпечатваната от 1951 г. до 1975 г. поредица „Известия на Географския институт”.

Сп. „Проблеми на географията” се издава в четири книжки годишно, като се публикуват материали на български, английски, руски, френски и немски език. В списанието се поместват научни статии и студии, отнасящи се до важни и актуални въпроси на физическата и икономическата география (геоморфология, климатология, хидрологията, ландшафтознание, география на населението, селищата, стопанските отрасли и комплекси, картография, географски аспекти на опазването на околната среда, рационално използване на природните и човешките ресурси, пазара на труда, регионално развитие и планиране и др.). Публикуват се статии с теоретико-методолoгичен характер и статии, представящи резултати от научни и приложни изследвания на български и чуждестранни учени по важни и актуални въпроси от всички клонове на географските науки и близки с тях области от научното познание. Поместват се също и резултати от работата по различни научни проекти, научни съобщения, дискусионни материали, отзиви и рецензии, както и материали във връзка с годишнини на видни български и чужди учени географи. Всички материали се рецензират.

Редакционната колегия акцентира вниманието си върху публикуването на материали, дискутиращи важни съвременни научни проблеми, които се отнасят до климатичните промени и възможностите на социалните и икономическите системи за адаптиране към тях, върху устойчивото природоползване, развитието на планинските и селските региони, крайбрежните зони, процесите на социално-икономическата трансформация, еврорегионите и др. Особено място ще се отделя и на поместването на научни статии в областта на изключително актуалните и слабо застъпени в други издания проблеми като приложението на геоинформационните технологии за управление и моделиране на промените в околната среда, управлението на риска, мобилността на населението, географски аспекти на функционирането на пазара на труда, развитието на туризма и др. Тези проблематики са водещи в изследванията от учените не само в страната, но и в чужбина.

Всички постъпили материали се рецензират от членовете на Редакционната колегия или от Редакционния съвет, състоящ се от видни учени от България и чужбина.

Част от илюстративния материал се отпечатва в цветен вариант. Значителен дял от отпечатваните материали са на английски език, което позволява разпространението на списанието чрез международния книгообмен и ползването му в над 50 страни, както и на получаването в замяна на ценни чуждестранни издания.

Проблеми на географията“ може да бъде проследено в следните бази данни: ВИНИТИ (Реферативен журнал); Google Scholar; NEBIS (Швейцария); UBC (Канада); ECONBIZ (Германия); ROAD; WorldCat (the world’s largest library catalog); IGB (International Geographical Bibliography); MIAR – индекс 4.5; COBBIS (BG)

В България сп. „Проблеми на географията” се разпространява се чрез Български пощи ООД и разпространителна агенция Доби Прес ЕООД.