Етични норми

  1. Авторът/ите носят отговорност за съдържанието на публикацията.
  2. Не се допуска публикуването на вече публикуван в друго издание материал.
  3. Всеки публикуван материал предварително се рецензира и се разглежда на заседание на Редколегията. Етичната рецензия е обективна, ясна и точна, научна и компетентна.
  4. Задължително се изписват всички използвани в статията източници по възприетия за списанието стандарт.
  5. При установено плагиатство, авторът/те носят отговорност по закон.
  6. При коментиране на публикувани вече изследвания, трябва да се спазва добрия тон, като се формулират различията, приложат доказателства и се докаже приносът на автора, направил коментара.
  7. Публикуването на частни резултати от общи изследвания трябва да стане със знанието и одобрението на ръководителя на изследването, като се упомене и заглавието му. Авторите трябва да се въздържат от публикуване на общи изследвания, които категорично не са доказани. Използването на работни хипотези трябва да бъдат изрично подчертано. Спорни резултати и материали се публикуват в рубрика Дискусии.