Етични норми

1. Етични норми при публикуване

Отговорности на редакторите:

 • Да действат по балансиран, обективен и справедлив начин, изпълнявайки своите задължения, без дискриминация на основата на пол, сексуална ориентация, религиозни или политически убеждения, етнически или географски произход на авторите.
 • Да рецензират и приемат предложените материали единствено въз основа на академичните им качества и без комерсиално влияние.
 • Да приемат и да следват разумни процедури в случай на оплаквания от етично естество или конфликт. Да се даде възможност на авторите да отговорят на всякакви оплаквания. Всички жалби трябва да бъдат разглеждани независимо от датата на одобряване на оригиналната публикация. Документацията, свързана с такива жалби, трябва да бъде запазена.
 • Редакторите на PRG са отговорни за прилагане на етичните норми на публикуване. Те насърчават отговорното поведение и възпират неправомерното поведение, като от тях се очаква да обучат авторите на възприетите етични норми на публикуване.
 • Редакторите не трябва да позволяват плагиатство или публикуването на неверни данни.
 • Редколегията публично оповестява на сайта на PRG указания, насоки и изисквания за начина за прием, рецензиране, редактиране и отпечатване на материалите.
 • Редакторите не допускат финансово влияние или комерсиален интерес при отпечатване на материалите.
 • Решенията на Редколегията за публикуване се основават на научните, литературните и стиловите качества на статиите и се подчиняват единствено на профила на списанието и интереса и нуждите на читателите при спазване на етичните норми.
 • Решенията на редакторите трябва да се основават само на важността, оригиналността и яснотата на материала и неговата връзка с профила на списанието.
 • Редакторите на PRG гарантират качеството на публикуваната работа и имат пълна отговорност и правомощия да отхвърлят/приемат статия.
 • Редакторите са длъжни да реагират и предприемат необходимите действия при подозрения за допуснати злоупотреби, свързани както с публикуваната, така и с непубликуваната работа.
 • Редакторите не трябва да допускат конфликт на интереси по отношение на статиите, които отхвърлят/приемат.
 • Редакторите предоставят материали на рецензентите, подходящи на техния научен профил. Рецензирането се извършва анонимно. При поне една отрицателна рецензия Редакционната колегия избира трети рецензент, чието становище е окончателно.
 • Редакторите изискват от рецензентите писмено становище по определен шаблон, в което да разкрият както положителните страни на представения материал, така и недостатъците му и да поставят конкретни забележки и препоръки.
 • Редакторите информират авторите за изготвеното становище и се съгласяват да прегледат ръкописа след окончателното му представяне от автора. Редакторите насърчават публикуването на корекции, пояснения, оттегляния и извинения, когато е необходимо.
 • Редакторите на PRG насърчават сътрудничеството между рецензентите и авторите с цел постигане високи стандарти за публикуване.
 • Редакторите на PRG запазват анонимността на рецензентите, поверителността статиите в процеса на обработката им и конфиденциалността на кореспонденцията с рецензенти и авторите.
 • Редакторите на PRG подкрепят и популяризират PRG чрез своите действия.
 • Редакционната колегия поддържа електронен архив на подадените статии и всички материали, свързани с тяхното обсъждане, рецензиране и отпечатване.

Отговорности на рецензентите

 • Да извършат с високо качество, максимално обективно и безпристрастно анализ и оценка на научните достойнства, както и на недостатъците на предложения за публикуване материал. Да изготвят писмено становище по определен шаблон и да го предоставят своевременно на редакторите.
 • Да запазят поверителността на всяка информация, предоставена от редактора или автора. Да не задържат или копират ръкопис.
 • Да уведомяват редактора при установяване на пълно или частнично сходство на представената им за рецензиране статия със съдържание на публикуван вече материал.
 • Да информират редактора или Редколегията за потенциални конфликти на интереси (финансови, институционални, сътрудничество или други взаимоотношения) между тях и авторите. При необходимост да оттеглят услугите си по рецензиране на дадения ръкопис.
 • При необходимост и по желание от страна на рецензентите те могат да се обърнат директно към автора за ускоряване на процеса на оценка, но трябва предварително да уведомят редактора.

Отговорности на авторите

 • Авторите, представящи статия за публикуване в PRG, са длъжни да заявят, че:
  • това са техните оригинални изследвания;
  • не съдържат неверни данни;
  • не са били публикувани в други издания;
  • не са копирали или плагиатствали изцяло или отчасти изследвания на други автори;
 • вторите трябва да имат значителен принос за изследването в тяхната статия. Те са задължени да докажат, че използваните в нея данни са реални и автентични. Авторите са задължени коректно и точно да цитират използваната литература. Авторите са задължени да участват в процеса на рецензиране и да извършват корекции на грешките. Авторът не може да оттегли подаден материал, след като той е приет за отпечатване.
 • При установено плагиатство, авторът/те носят отговорност по закон.
 • При коментиране на публикувани вече изследвания трябва да се спазва добрия тон, като се формулират различията, приложат доказателства и се докаже приносът на автора, направил коментара.
 • Публикуването на частни резултати от общи изследвания трябва да стане със знанието и одобрението на ръководителя на изследването, като се упомене и заглавието му. Авторите трябва да се въздържат от публикуване на общи изследвания, които категорично не са доказани. Използването на работни хипотези трябва да бъдат изрично подчертано. Спорни резултати и материали се публикуват в рубрика Дискусии.
 • Да потвърдят / установят, че представеният ръкопис не се разглежда или не е представен за публикуване другаде и е оригинален.
 • Авторите трябва да гарантират, че всички изследвания, включващи например отделни личности или животни, съответстват на националните, местните и институционалните закони и изисквания и ако е необходимо да го потвърдят.
 • Да уведомяват редакторите за наличие на потенциален конфликт на интереси, произтичащ от съдържанието на предложения материал.
 • Да уведомяват незабавно редактора на списанието или издателят, ако е идентифицирана съществена грешка в публикацията им. Да сътрудничат с редактора и издателя, за да се публикува известие за грешка, добавка, поправка или за да оттегли материалът, когато това се сметне за необходимо.
 • Благодарности за финансова или морална подкрепа трябва да бъдат ясно посочени в края на статията, когато е възможно или необходимо.
 • Публичното разпространение на рецензиите и редакционната кореспонденция от авторите са неподходящи.

Отговорности на издателството и издателя

 • Както Издателство на БАН „Проф. М. Дринов“, така и Националният институт по геофизика, геодезия и география, от името на който се публикува PRG, трябва да гарантират, че добрите практики се поддържат съгласно посочените по-горе стандарти.
 • Националният институт по геофизика, геодезия и география уверява, че се придържа към принципите, описани по-горе, като ги приема официално, или създава свои собствени по отношение издаването на PRG.

2. Процедури за справяне с неетично поведение

Идентифициране на неетично поведение и действия на Редакционната колегия

 • Неетично поведение от страна на автора се довежда до знанието на редактора и издателя. Такова поведение се определя, когато са предоставени достатъчно подробна информация и доказателства за него. Всички твърдения трябва да се приемат и третират сериозно, докато се стигне до успешно решение на казуса. Събраните доказателства не е подходящо да бъдат разпространявани извън лицата, занимаващи се с казуса.
 • Решението за проверка се взима от редактора след консултация с издателя, ако е необходима.

Малки нарушения

 • За незначителни нарушения се считат тези, при които казусът се решава в сътрудничество между редактора (редакционната колегия) и автора. Авторът има право да отговори на всички отправени към него твърдения.

Сериозни нарушения

 • При сериозни нарушения може да се наложи уведомяване на работодателите на автора/авторите. Редакционната колегия или редакторът може да потърси съдействие от ограничен брой експерти или от работодателя.

Резултатите (в нарастващ ред на тежест, могат да се прилагат поотделно или заедно)

 • Информиране или запознаване на автора или рецензента, когато има неразбиране или неправилно прилагане на приетите стандарти.
 • Писмено информиране на автора или рецензента относно неетичното поведение и предупреждение за бъдещо поведение.
 • Официално писмо до ръководителя на институцията, от която е авторът или рецензентът или която финансира публикацията, за проява на установено неетично поведение от тяхна страна.
 • Официално оттегляне на публикацията от списанието след информирането на ръководителя на институцията, от която е авторът или рецензентът. Прекратява се извършването на услуги по даване на информация за извличане, индексиране и четене на оттеглената публикация.
 • Налагане на официална забрана за публикуване за определен период на лице, за което има установено сериозно неетично поведение.
 • При невъзможност за решаване на въпроса в рамките на редколегията и НИГГГ се прилагат нормите на националното законодателство в тази област.