Изисквания към авторите

Политика на списанието

Политиката на списание „Проблеми на географията” е да се публикуват резултати от географски изследвания в страната и чужбина, които позволяват да се обогатят научните познания или да се решат практически проблеми. Целта на Редакционната колегия е да се поместват материали с висока научна стойност, които да бъдат полезни както на читателите от по-тесни и специализирани географски направления, така и на обучаващи се в отделните географски дисциплини и на по-широк кръг ползватели. Приемат се материали, отговарящи на профила на списанието и на изискванията за печат.

Представянето на статия за публикуване в списанието означава, че авторите са съгласни тя да бъде обществено достъпна и разпространена чрез хартиен и електронен носител.